اتیمولوژی سفره

اتیمولوژی سفره
واژۀ پهلوی ستفر (سفره) می تواند از ستئورَ اوستایی (از ریشه سترَ، گستردن) به معنی گستردنی گرفته شده باشد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.