معنی محتمل محلات هکموار، ویجویه (زرجویه) و اهراب در تبریز

معنی محتمل محلات هکموار، ویجویه (زرجویه) و اهراب در تبریز
هکموار به صورت هگمه ور به معنی دارای بازار مجتمع است. ویجویه (زرجویه) را می توان به معنی محل نهر اصلی دانست. اهراب را می توان به معنی محل دارای آب آبیاری فراوان گرفت:
अह्रय adj. ahraya abundant
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.