از قرار معلوم بقعۀ امامزاده دال و ذال متعلق به دو جنگاور بزرگ مردم شهر تبریز بوده است

از قرار معلوم بقعۀ امامزاده دال و ذال متعلق به دو جنگاور بزرگ مردم شهر تبریز بوده است:
بقعۀ امامزاده دال (شمشیر) و ذال (سپر) در تبریز در محلۀ مهادمین (محل دو بزرگوار)، کوچۀ میارمیار (مهیار-مهیار، دو یاور بزرگ) داخل مسجد میار میار، بین خیابان فردوسی و خیابان ارتش شمالی قرار دارد.
दल n. dala blade
ढाल n. DhAla shield

اگر دال و ذال را عربی بدانیم آنها معنی رهنما و رهرو را می دهند.

آشنایی با امامزاده دال ذال در تبریز

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.