معنی محتمل نام گُناباد و گناوه

معنی محتمل نام گُناباد و گناوه
محتمل به نظر می رسد که جزء اول نام گُناباد یعنی گُن از تلخیص کَ[ن]-یَئون (محل قنات) عاید شده و گناباد در مجموع به معنی آبادی محل قنات است. نام گَوَن (غَ-وَن، گیاه گزنده) یا قوون (محصول مرغوب، خربزه)، در رابطه با نام گناباد نیستند:
गौण adj. gauNa having qualities
गुण m. guNa virtue
आभा f. AbhA splendor
हार adj. hAra delightful
भुज्यु adj. bhujyu food
احتمال زیاد دارد که کلمۀ جناب معرب از همین واژۀ مرکب گَئونَ- آبه به معنی شخص شکوهمند و آب شکوهمند (گپ دره) است. چون واژۀ جناب به معنی شخص والامقام در قاموس قرآن دیده نمیشود، اینکه نام بهرام جنابی (گناوه ای) در احادیث زرتشتی به صورت بهرام ورجاوند (شکوهمند، ارجمند) در آمده است، گواه این معنی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.