معنی آخشیج

معنی آخشیج
ظاهراً آخشیج که به معنی عنصر بنیادی به کار می رود، در اصل به معنی ریشۀ چشم بوده است:
अक्षिजाह n. akshijAha root of the eye
عنصر بنیادی را به طور منطقی با ریشۀ چشم و چشمه مقایسه کرده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.