معنی ترسا (نام ایرانی مسیحیان)

معنی ترسا (نام ایرانی مسیحیان)
تصور میشود که این نام پهلوی به معنی ترسنده، خلاصه شدۀ خدا ترس باشد. ولی مسیح و خدایش، نبی و خدای ترسناک نیستند که پیروانش به چنین مفهومی گرفته شده باشند. لذا به احتمال زیاد ترسا به مفهوم کامل خودش به معنی سنسکریتی مشتاق بوده است و در این صورت منظور از آن نخستین مسیحیان یعنی زئالوتها (مشتاقان) پیروان معلم انقلابی، یهودا پسر زیپورایی است که برای مخفی نگهداشتن هویت وی از رومیها، ملقب به عیسی مسیح شده است:
तर्ष m. tarSa desire for
तर्षा f. tarSA desire
در تأیید این گفته نام اوستایی و پهلوی مسیحیان یعنی اوسیج (اوسَ-ایج) را هم می توان از ریشۀ اوسَ (آرزو کردن) به معنی مشتاق گرفت:
औशिज adj. ausija wishing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.