اتیمولوژی نام کورگان و دخمه

اتیمولوژی نام کورگان و دخمه
نام کورگان را به ترکی به معنی دژ و پناهگاه گرفته اند ولی کورگان نه پناهگاه و دژ بلکه گور بزرگ رهبران سکایی است، لذا آن را به صورت گور کهان در سکایی و سنسکریت می توان به معنی غار و دخمۀ بزرگ رئیس گرفت:
गुर adj. gura big
गुर adj. gura chief
गुर adj. gura foremost
खनि f. khan[i] cave
در واقع دخمه (دخمک) ایرانیان قدیم هم وجه اشتقاق مشابهی داشته و به صورت دَک-مَک (مَغ) به معنی غار تقدیر بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.