رودخانۀ بشاور بین گناوه و ناحیۀ ماندستان (مُند) همان رودخانۀ بیشابور (شاهپور) است

رودخانۀ بشاور بین گناوه و ناحیۀ ماندستان (مُند) همان رودخانۀ بیشابور (شاهپور) است
حمدالله مستوفی در نزهه القلوب در بارۀ رودی به نام بشاور می گوید: «آب بشاور (شاهپور) از جبال بشاور بر میخیزد، ضیاع بشاور (بیشابور) و ولایت خشت و دیه مالک (برمک، رئیس) را آب دهد و در میان جنابه (گناوه) و ماندستان (ولایت مُند) در دریا افتد.»
نام رود دره گپِ (گُنده، بزرگ) گناوه که مستوفی از آن نام نبرده است، نشانگر آن است؛ خود نام گناوه در اساس نه به معنی گَند آبه بلکه گُنده آبه (دارای رودخانۀ بزرگ و با شکوه) بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.