بیت ساگبات، ساگ بیتو و بیت سانگی (سونگهه-گی)

بیت ساگبات، ساگ بیتو و بیت سانگی (سونگهه-گی)
این سه دژ ماد که نامهای به ظاهر مشابه و به ترتیب به معانی دژ سنگی، محل گیاه و محل چشمه دارند، با کارکاشی (عمارت سنگی، کاشان), قهود (دِه گیاه، صائین قلعه) و ساوه (محل گیاه پر سود، انار) مطابقت دارند. ساگ بیتو دیگری که در سمت عیلام بوده، مطابق همان تپه گیان نهاوند به نظر می رسد.
در ایرانیکا به نقل از منابع یونانی از شهری به نام خو-وانا (محل درخت خوب یا سوَ-خو-وانا، محل درخت خوب سودمند) در ماد، در سمت شرق همدان، به سان باغ بهشتی یاد شده که مطابق همان ساوه است. در ایرانیکا همچنین از باریکانو و بیت راماتوآ/ آرازیاش (محل پر درخت) در ماد نام برده شده که با بوکان و تکاب (تیکان تپه، محل درختان خاردار) همخوانی دارند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.