در مورد نامهای ورامین و قرچک و قلعه ایرج

در مورد نامهای ورامین و قرچک و قلعه ایرج
ورامین (وَرِ- مهین) مطابق با اوریمزان (وَرِ-مزان) عهد ماد به معنی محل دژ بزرگ است. مقابل قرچک/گرچک که معنی محل نگهبانی کوچک (دژ کوچک) را می دهد.
به نظر می‌رسد ویرانه بزرگی که در آن سمت به نام قلعه ایرج خوانده میشود، همان است که به صورت بهنام نام عمومی این ناحیه در نزهه القلوب حمدالله مستوفی در آمده است. نام روستای خاوه که به همراه ورامین ذکر شده به شکل خوَاِوئی در اوستا به معنی زیبا و با شکوه است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.