مطابقت کارالای باستانی با اورامان (هورامان)

مطابقت کارالای باستانی با اورامان (هورامان)
نام کارالا در معنی منطقۀ آهوان و گوزنان با اورامان (در معنی کوه آهوان و گوزنان) همخوانی دارد:
कराल m. karAla musk-deer
लृ m. lR (ur, hur) mountain
Hur/Mountain (sumerian)
राम m. rAma kind of deer
نام کوهستان دال- آهو نیز در این رابطه به معنی کوهستان عالی آهوان است:
 
द m. da mountain
आल adj. Ala (hal kurdish) excellent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.