مطابقت کوه هماون با کوه تفتان

مطابقت کوه هماون با کوه تفتان
در شاهنامه در جنگ کاموس کشانی و رستم سخن از کوه هماون (کوه دارای گرما) رفته است که مطابق کوه تفتان بلوچستان است: چون اگر اگر کاموس کشانی این واقعه را کوجولا- کدفیسوس کوشانی و رستم (پهلوان) این واقعه را وُل-خش (پُرنیرو، پهلوان) اشکانی بدانیم که کوجولا-کدفیسوس کوشانی را شکست داده است، کوه هَما-ون (دارای گرما و تابستان) با کوه تفتان مطابق میگردد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.