معنی ینت سایی منابع چینی

معنی ینت سایی منابع چینی
نام ینت سایی متعلق به آلان‌ها (ماساگتها) در منابع چینی مترادف با صرب به معنی مارپرست و اژدها پرست بوده است:
युनाति {यु} verb yunAti {yu} worship
शय m. saya snake
शयु m. zayu boa snake
सर्प m. sarpa snake
نام ماساگت را هم می توان مترادف با بوسنی (بوآ-یَسنی) میشود به معنی اژدها پرست گرفت:
महत् adj. maha[t] large
स m. sa snake
इज्यते {यज्} verb pass. ijyate {yaj} be sacrificed or worshipped
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.