معنی نامهای ونیار و باسمنج (فهوسفنج)

معنی نامهای ونیار و باسمنج (فهوسفنج)
نام قصبۀ ونیار تبریز می تواند به معنی محل برخوردار از پل باشد. پل باستانی آن بر تلخه رود اخیراً تخریب و پل دیگری برای آن ساخته شده است.
वेणी f. veNI bridge
نام شهرک باسمنج (فهو-سفنج کهن) تبریز می تواند به معنی محل استراحت دامها باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.