ریشۀ ایرانی محتمل نام خلیج (پیشرفتگی آب در خشکی)

ریشۀ ایرانی محتمل نام خلیج (پیشرفتگی آب در خشکی)
در پهلوی و اوستایی چات/چاه و خا/خان به معنی چاله و چاه هستند. نتیجه این میشود که هیئت خله/خاله هم برای چاه و شکاف و گودی و چاله وجود داشته است چنانکه در واژۀ خلیدن نمود دارد:
ख n. kha[la] hollow
ईजति {ईज्} verb ijati {ij} go
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.