معنی نام رودهای جیغاتی و تاتائو میاندوآب

معنی نام رودهای جیغاتی و تاتائو میاندوآب
نام اوستایی رود جیغاتی یعنی ویتنگو-هئیتی به معنی رود گستردۀ دارای حرکت سریع است.
वितनोति {वि- तन्} verb 8 vitanoti {vi- tan} expand
हेति f. heti rapid motion
در مقابل نام رود دیگر میاندوآب یعنی تاتائو به اوستایی به معنی رود تند رو کوچک است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.