معنی نام رودهای جیغاتی و تاتائو میاندوآب

معنی نام رودهای جیغاتی و تاتائو میاندوآب
نام اوستایی رود جیغاتی یعنی ویتنگو-هئیتی به معنی رود گستردۀ دارای حرکت سریع است.
वितनोति {वि- तन्} verb 8 vitanoti {vi- tan} expand
हेति f. heti rapid motion
در مقابل نام رود دیگر میاندوآب یعنی تاتائو به اوستایی به معنی رود تند رو کوچک است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.