اتیمولوژی محتمل اسفرزه

اتیمولوژی محتمل اسفرزه
به سبب ملّین و ضد یبوست بودن اسفرزه می توان آنرا به معنی گیاه ملّین گرفت:
आस्फाल m. AsphAla causing to flap or move
रोध adj. rodha growing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.