سغد (سوغذَ، سوراک) و سوک تاک

سغد (سوغذَ، سوراک) و سوک تاک
منابع چینی در جایگاه آلانهای سابق و در سمت شرق سرزمین سغد (سوراک، سرزمین گیاه سودمند شراب هوم، سرزمین دربیکان، سکاییان برگ هومه) از سوک تاک (گرامی دارندۀ تکه [بز نر]) به عنوان سرزمین ترکمن ها (تورگیش ها، گرامی دارندگان تکه) نام برده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.