معنی بانه

معنی بانه
نظر به نام قدیمی بانه یعنی بَرو-ژه (جای بارو و برج نگهبانی) نام بانه به طور ساده به معنی دارای باروی نگهبانی بلند است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.