خویشاوندی روکسولانها (ماساگتها، ماهیخورها) با یاسها (تیساگتها، شکار خورها)

خویشاوندی روکسولانها (ماساگتها، ماهیخورها) با یاسها (تیساگتها، شکار خورها)
یاسها (شکارچیها، تیر اندازان) را از آلان‌ها شمرده اند و نام روکسولان به معنی آلانهای درخشان است. مطابق منابع رومی روکسولانها وقتی در کرواسی اسکان گرفته بودند، از رومیها خواستند که با خویشاوندان یازیگ (یاسیگ، تیر انداز) خود که با آنها فاصله داشته اند، در آن سوی مرزها ارتباط داشته باشند. گروه یاس‌های روکسولانها و یازیگها که قرن‌ها بعد از آنها به سوی غرب رفتند با تیساگتها (خورندگان «تیزروها= آهوان») که در ما قبل در بین کوهستان اورال و رود ولگا از راه شکار امرار و معاش می کرده اند، مطابقت دارند:
जासयति {जस्} verb caus. jAsayati {jas} hurt
शिखर adj. shikhara spiked
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.