مطابقت آسیانی ها با یوئه جی ها (تخاران)

مطابقت آسیانی ها با یوئه جی ها (تخاران)
در منابع یونانی نام یوئه جی ها (منسوبین به کرکس) یا گروهی از متابعین سکایی ایشان را آسیانی آورده اند. این نام را با توجه به اینکه توتم یوئه جی ها، با استناد به تبر بلخ، کرکس و توتم سکاییان بلوچستان سگبالدار بوده است می توان بدیشان منسوب نمود. از این میان نظر به واژۀ آجی سنسکریت به معنی کرکس این نام در اساس متعلق یوئه جی ها (تخاران) بوده است.
आजायन m. AjAyana descendant of vulture

Kan vara en bild av skulptur

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.