اتیمولوژی محتمل ارگ (هرگ، ارک)، ارکَ-دریش

اتیمولوژی محتمل ارگ (هرگ، ارک)، ارکَ-دریش:
ارگ (ارک، هرگ) به معنی مکان نگهبانی و نام کوه ارکدریش باستانی به معنی محل دیده بانی دژ به نظر می رسد:
हर adj. hara taking away, ward off
gah: place
arka: castle
दृश m. dRsha look, watchtower
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.