نامهای جاف و افشار مترادف به نظر می رسند

نامهای جاف و افشار مترادف به نظر می رسند:
مسعودی نام جاف را به صورت جاونیه آورده است که در سنسکریت به معنی چابک مترادف نام ترکی افشار به معنی چابک و چابک سوار است و در برخی منابع نام جاف و افشار کُرد به صورت زوج نام یاد شده است:
जवन adj. javana swift
خود واژه های کُردی جَو و جوین به معنی حرکت از این ریشه هستند.
مطابق لغت نامۀ دهخدا: جاف. (اِخ) نام ایل و طائفه ای است. از جاف و افشار. بزهای بزرگ و عظیم الجثه در آنجا تهیه میشود که گوشت آنها بهتر از سایر بزهاست . رجوع به جغرافیای مفصل ایران ج ۳ ص ۱۸۴ و مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۵۳ شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.