مطابقت ریفات و توجرمۀ تورات با سکائیان برگ هئومه و سکائیان تیز خود

مطابقت ریفات و توجرمۀ تورات با سکائیان برگ هئومه و سکائیان تیز خود
نظر به معنی توراتی دارندگان دارو برای ریفات آنان با سکائیان برگ هئومه (دروپیکیان، دربیکان، دریها) مطابقت دارند. می دانیم نام همراه نام ایشان سکائیان تیزخود (سکا تیگرَ خئودَ) است که در اینجا با توگرمه ها (دارندگان کلاهخود ساق بلند) همخوانی دارد. چونکه نام اینها بعد از نام اشکناز (سکائیان پادشاهی) ذکر گردیده است.
You might also like
1 Comment
  1. میثم ططری says

    توگرمه جدا از تیره توروها، با تیره سکایی توگری ها همخوانی دارد که در ناحیه توگریش در سمت شمال و شمال خاوری زیست می کردند و می انگارم نام تجریش نیز از نام همین تیره سکایی گرفته شده باشد. توگری ها با تورانیان سکایی نیز همسو است. دیودور سیسیلی نام یکی از تیره های خاوری سکاها را «ساک» آورده است که در زبان سَنسکریت به چم «داروی گیاهی» همان ریفات تورات و سکاهای هم نوش (در سمت خاور) در سنگ نبشته ای از داریوش است.

    https://s18.picofile.com/file/8434892250/%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8F%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%E2%80%8F%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.