رد پای هانبی و پسرانش پازوزو و خومبابا در اساطیر ایرانی

رد پای هانبی و پسرانش پازوزو و خومبابا در اساطیر ایرانی
به نظر می رسد از دیوان اوستایی اکَ تَشه (شرّ آفرین) و استوویذتو (دیو توفان و باد بد) و اَپئوش (سمبل گرما و خشکی) همان هانبی (دیو شرارت) و پسرانش پازوزو (دانای احضار توفان) و خومبابا (دارای درخشندگی، دیو سفید) منظور بوده اند.
अपुष m. apusha fire

در نبرد اپئوش و تیشتر منظور از هیئت جوان پانزده سالۀ تیشتر (دارای قدرت خلاقیت)، گیلگامش (پیرمرد هنوز جوان است) و مراد از هیئت گاونر/اسب وی انکیدو (آفریدۀ انکی خدای زمین و خرد) است.

त्वाष्ट्र n. tvAshTra creative power

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.