مطابقت برخی از دیوان اوستا با خدایان بابلی

مطابقت برخی از دیوان اوستا با خدایان بابلی
سئورُوَ (کیهان، آنو)، ناونگ هئیثیه (جوان خندان، مردوک)، زئیریچ (سبزی، تموز)، تئوروی (پیروزمند، نینورتا)، ایندره (ایزد رعد، اداد).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.