معنی نام قُمری

معنی نام قُمری
نام قُمری به صورت اوستایی کو-مرو به معنی بد آواز است. لابد در مورد خوب و بد بودن صدای قمری دو نظر وجود داشته است. از سویی وی را خوش آواز دانسته اند و از سوی دیگر گفته اند حشرات از آواز قمری می گریزند و صدای آنرا به نوحه تشبیه کرده اند:
ندانم نوحۀ قمری بطرف جویباران چیست
مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی.
حافظ.
بر این اساس نام موسیچه، موسی کو تقی این پرنده را می توان به صور موسی-اکه و موسی- کو-تکی به معنی بد آهنگ و دارای آهنگ بد یک نواخت معنی کرد.
یاکریم (یاهو-کریم) و یاهو به معنی دارای آواز یک نواخت و مداوم بوده اند:
यहु adj. yahu restless
क्रम m. krama method
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.