محل محتمل کیماش، هومورتو و کورتی

محل محتمل کیماش، هومورتو و کورتی
در منابع بابلی و عیلامی کهن در شمال شرق و شمال غرب عیلام از سه منطقه و شهر به نامهای کیماش، هومورتو و کورتی (محل بزکوهی) نام برده شده اند که به ترتیب با کوهدشت، لومار و سومار (محل بزان کوهی عالی) مطابق می نمایند. نام کورتی از سوی دیگر با نام هورتی (خوریتیان، هوریتیان) همخوانی دارد.
सु adverb su excellent
मरु m. maru antelope
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.