معنی محتمل سیموروم

معنی محتمل سیموروم
نام باستانی حوضۀ علیای رود دجله یعنی سیموروم می تواند به معنی سرزمین سرما بوده باشد:
हिम adj. hima (simira) cold
بعدها در آن سمت از زاموا (سرزمین زمستانی) و مازموا (سرزمین زمستانی بزرگ) نام برده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.