مطابقت هوریتیها و توروکوها با کورتی ها

 

مطابقت هوریتیها و توروکوها با کورتی ها
برخی از محققین پیشین نام کورتی را با کوتی (منسوبین به توتم سگ، نیاکان لک ها) سنجیده اند؛ ولی نام کورتی به معنی دارندۀ توتم بزکوهی است. از آنجاییکه نام هوریتیان به صورت خوریتیان (کوریتیان) منسوبین به بزکوهی معنی می دهد و همچنین نام توروکو که پروفسور مجید زاده از هوریتیان می داند و بین النهرین تورون در رابطه با جزیرۀ کردو به معنی منسوبین به بزکوهی را می دهند؛ بنابراین می توان نامهای هوریتی (کوریتی) و توروکوها را مربوط به کردوخیها (کورتیها) شمرد. نام دولت آنها میتانی را هم می توان گرامی دارندۀ بزان کوهی گرفت:
mit: to love
एण , एनी m. f. eNa , eni Gazelle
پس نام توروکوهای هوریتی نه با واژۀ ترک (تورکیورت، دارندۀ آیین گرگ) بلکه با واژۀ تور (بزکوهی در قفقاز) مرتبط است که نام اوستایی سکاها از آن اخذ شده است.
نقش بزان کوهی بر سیگیل میتانی-هوریتی
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.