پایتخت‌های مادها (کیانیان)

پایتخت‌های مادها (کیانیان)
بنا به تاریخ ماد دیاکونوف مقر حکومت دیائوکو (کیقباد) در اطراف شهر میانه بوده است. پسر او اوپیته/اوپیس از آن سو به کارکاشی (کاشان) روی آورد و اینجا در عهد پسر او خشتریتی (کیکاوس) نیز پایتخت بود. خشتریتی (کیکاوس) از آنجا مقابل اسرحدون فرار کرده به شهر آمل مازندران روی آورده بود که در آنجا سپاهیان آشوری متعاقبش به رهبری رئیس رئیسان شانابوشو را شکست داده و ماد را مستقل نموده بود. مقر حکومت پسر او فرائورت (فرود سیاوش) که در شهر گنجه اران کشته شد و همچنین شهر حکومتی اولیه پسر او کیاخسار (کیخسرو) پیش از تصرف کیشه سو (همدان) معلوم نیست. یاقوت حموی شهر ری را ساختۀ کیخسرو (کیاخسار) آورده است. از اواسط عهد کیاخسار که آشور را ساقط کرد، کیشه سو (همدان) تا پایان حکومت پسر او آستیاگ (آخروره، آژدهاک) پایتخت مادها بود.
بلخ به عنوان پایتخت لهراسب کیانی (یرواند، سپیتمه، داماد و ولیعهد آستیاگ) از حکومت پسر وی سپیتاک سپیتمان (گائوماته بردیه، زریر) در آنجا نتیجه گیری شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.