اتیمولوژی محتمل نارنج و انار

اتیمولوژی محتمل نارنج و انار
نارنج می تواند به معنی میوۀ زرد رنگ باشد:
नाल n. nAla (nAra) yellow orpiment
ظاهراً انار هم می تواند به معنی دارای قدرت هضم کنندگی باشد که خاصیت آن است:
अनल m. anala (anAra) digestive power
ولی از آنجاییکه در اوستا واژۀ هَذَنئپتا (دارای تخمه های با هم) برای انار به کار رفته است. لذا واژۀ انار (هنار کُردی) در اصل از هَن اوستایی به معنی با هم بودن گرفته شده و نظیر نام اروپایی آن به معنی درخت میوۀ دارای تخمه های با هم (درون خوشه ای) است.
You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    انار به کُردی هنار به معنی میوۀ درون خوشه ای است. نظیر نام اروپایی آن:

    संहार m. sanhAra (hanara) collection

Leave A Reply

Your email address will not be published.