معانی محتمل اوغوز و اویغور

معانی محتمل اوغوز و اویغور
نام اوغوز می تواند به معنی اتحادیۀ قبایل و نام اوغوز خان به معنی خان اتحادیۀ قبایل باشد:
ओघ m. ogha abundance
ओढ adj. oDha brought or carried near
نام اویغور را هم در این رابطه می توان مترادف با اوغوز به معنی برخوردار از اتحادیه گرفت.

واژۀ اویغور را در خود زبان ترکی نیز می توان به صورت ترکیب اوی-گور به معنی قوم هماهنگ و متحد و هم رأی گرفت.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.