اتیمولوژی سوسک (سپیرک)

اتیمولوژی سوسک (سپیرک)
نامهای این حشرۀ موذی مرکب از سو (اذیت کردن) و سپا (ویرانگر) به نظر می رسند. سوسک را می توان به صورت سو-سک به معنی حشرۀ موذی سریع و سپیرک را هم به صورت سپا-ایرک به معنی جنبندۀ ویرانگر گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.