ریشۀ واژه های سگ، سپکو و کوتی در مورد سگ

ریشۀ واژه های سگ، سپکو و کوتی در مورد سگ:
سا (بریدن)، سپا (در هم شکستن) و کوت (بریدن).

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.