معنی محتمل نام پوشنگ (فسانج), زنده جان

معنی محتمل نام پوشنگ (فسانج), زنده جان
نامهای پوشنگ (فسانج) و نام کنونی آن زنده جان می توانند به معنی جایگاه واقع بر پُشت باشند:
पृष्ठ n. pRSTha (poshta) back
शयन adj. shayana lying down, place
स्कन्ध m. skandha upper part of the back or region from the neck to the shoulder-joint
نام شهر فسا (پشی یای کهن) در فارس نیز می تواند به معنی شهر واقع در پشته باشد. نام باتسینا (محل واقع در پشته) در نقشه های بطلمیوسی فارس هم متعلق به فسا به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.