معنی نام آبادان و آپادانا

معنی نام آبادان و آپادانا
نظر به نام وهومن اردشیر کهن آبادان که می توان آن را به معنی شهر نیک پاک و ثروتمند گرفت، نام آبادان به معنی شهر با شکوه است. چون نام آبادان در نقشه های بطلمیوسی یعنی گران (شکوهمند) گواه این معنی است:
आभा f. AbhA splendor
dana: place
نامهای اروند رود (رود با شکوه) و دجله العورا (دجلۀ ائوروَ یعنی دجلۀ با شکوه، شطّ العرب) نیز با نام آبادان مرتبط می نمایند.
نام آپادانا می تواند به معنی کاخ و جایگاه مخفی و حراست شده باشد:
अपधा f. apadhA[na] hiding-place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.