منشأ سکایی اسطورۀ دورآت (اسب سفید) و قیرآت (اسب سیاه) در حماسۀ کوراوغلو

منشأ سکایی اسطورۀ دورآت (اسب سفید) و قیرآت (اسب سیاه) در حماسۀ کوراوغلو
رد پای اسطورۀ علی (آلوو) مهتر آسیب دیدۀ اسبان که دو کره اسب از َ آمیزش دو اسب ماده گله با نسل اسبان دریایی برای پسر خود کوراوغلو فراهم می آورد، در اساطیر ودایی-سکایی اشوین ها (زوج اسبان سمبل روز و شب) از نسل حوری-اسب می توان یافت که در رابطه با چیه وَنه (چوپان، مهتر اسبان) آسیب رسیده پدر ائورَوَ (پهلوان) هستند که به لطف اشوینها به پیروزی و جاودانگی می رسد:
अश्विन् m. ashvin horse-tamer
अश्विन् m. ashvin number two
अश्व m. ashva[in] horses
جزء ونه (چشمه) در نام چیه وَنه (در معنی پوشانندۀ اسب چشمه و دریا) با اسب اساطیری یونانی پگاسوس (چشمه، دریا) مرتبط میگردد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.