معنی محتمل نام کوه کَینوه (کینوح)

معنی محتمل نام کوه کَینوه (کینوح)
ظاهراً این کوه به سبب ارتفاع زیاد و نزدیکی با دشت کم ارتفاع خوزستان کوی نوح (کشتیبان) به شمار می رفته است:
काय m. kAya habitation
काय m. kAya house
नौ nau ship, navigator
نام این کوه با کی نی پا (نیسیر، کوه نجات) در منابع بابلی که محل ایستادن کشتی اوتناپیشتیم (نوح) در زاگروس مرکزی به شمار می رفت، مشابهت دارد.
काय m. kAya capital
काय m. kAya principal
निप adj. nipa protecting
نام بومی کی نی پا به صورت کینو-پا به سومری به معنی محل آسودن مترادف نیسیر بابلی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.