مطابقت سیزیفوس یونانیها با پاپای سکاها (واناتور ارامنه)

مطابقت سیزیفوس یونانیها با پاپای سکاها (واناتور ارامنه)
نام یونانی سیزیفوس را می توان به معانی در بند شدۀ نورانی یا دارندۀ پوست بُز نورانی دانست و آن را بر گرفته از اسطورۀ خدای ماه سکاها (پاپای) یا همان واناتور ارامنه (دارندۀ سمبل بزکوهی نورانی) شمرد.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.