معنی گیزین کیسی (گودین تپه)

معنی گیزین کیسی (گودین تپه)
به نظر می رسد نام باستانی گودین تپه یعنی گیزین کیسی که به همراه بیت ایشتار (کنگاور) و نیشا (نهاوند) یاد شده به معنی محل نگهبانی نیرومند بوده است.
गूढ {गुह्} adj. ppp. gUDha {guh} covered
क्षय m. kshaya abode, strong
نام گیزین کیسی به ظاهر شباهتی با نام قزوین دارد، ولی هیئت کشوین نام قزوین به معنی محل چرب و نرم با نامهای کهن راژیا (محل با شکوه) و ارساس (محل با ارج) منسوب بدان همخوانی دارد:
क्ष्विण्ण adj. kshviNNa unctuous
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.