معنی نام شهر فردوس (تون)

معنی نام شهر فردوس (تون)
نام قدیمی تون به اوستایی به معنی توانا و شایسته آمده است. نام فردوس (پردیس) نیز به صورت پَرَ- دیس به اوستایی به معنی محل بسیار توانگر و دارای آسایش و خوشی بسیار است.
در این رابطه نام روستای زادگاهی فردوسی یعنی پاژ/باژ را می توان به معنی محل دارایی و خراج گرفت. این گفته که فردوسی توسط حسین قتیب، مأمور مالیات طوس، از پرداخت مالیات معاف شده بود، گواه این معنی است:
भजति {भज्} verb bhajati {bhaj} possess
भाग m. bhAga portion
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.