مطابقت ایزد رَمّان آشوریان با خدای رحمان اعراب

مطابقت ایزد رَمّان آشوریان با خدای رحمان اعراب
در رابطه با ملکۀ اساطیری- تاریخی آشور، سمّورمت (سمیرامیس)، دو نام ادّاد نیراری سوم (خدای متعادل آذرخش یاور من است) و رَمّان نیراری سوم (خدای بخشنده یاور من است) به عنوان پادشاه آشور ذکر شده اند. این نشانگر آن است که خدای رحمان اعراب (رَمّان آشوریان) همان ادّاد خدای هوا و رعد بوده است که در صفت رحیم و مهربان با اِل (اللّه) / بعل (فرمانروا) خدای آذرخش مطابقت می نماید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.