معنی نام پایتخت قرقیزستان

معنی نام پایتخت قرقیزستان
نام شهر فرنزه را که از نام فاتح روسی آن گرفته بوده اند به نام قدیمی ترکی آن بِشکک بر گردانده اند که به ترکی معنی محل پنج گودی و برکه را میدهد. عجیب است که دور رفته و آن را به اوزبکی به معنی محل پنج فرمانروا (بِشبک، پِشپک) گرفته اند. صورت بِشبک آن می تواند خلاص شدۀ بِش بِرکه (پنج برکه) باشد که علی القاعده حرف ساکن «ر» در میان این نام مرکب ساقط شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.