مطابقت کوش پیل دندان با کوجولا

مطابقت کوش پیل دندان با کوجولا
منظور از کوش پیل دندان روایات ملی همان کوجولای کوشانی است:
कुञ्ज m. kuJja elephant’s tusk or jaw
ila: علامت نسبت
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.