نام مِهتر اسبان می تواند به معنی نگهبان بزرگ اسبان باشد

نام مِهتر اسبان می تواند به معنی نگهبان بزرگ اسبان باشد:
महत् adj. mah[at] great
त्रायते {त्रै} verb 1 trAyate {trai} protect
نام تهران (محل پناهگاههای زیر زمینی) از همین ترَئی سنسکریت و تهرائی اوستا (نگهبانی) ساخته شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.