معنی هرات

معنی هرات
हरित m. harita lion
हरि m. hari lion
هرات: شیر بیشه
در نقش پلکان آپادانا یکی از خراج آورندگان هرات پوست شیر بر تن دارد.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.