ریشۀ محتمل وضو و دستَماز

ریشۀ محتمل وضو و دستَماز
وَذ به لغت اوستایی یعنی تر کردن. واژۀ وضو در قرآن نیامده است. در این صورت وَذو یعنی عمل منسوب به تَر کردن و شستن:
विधावति {विधाव्} verb vidhAvati {vidhAv} wash off
دستَماز (دست- وَذ) می تواند به معنی تَر کردن و شستن دست برای نماز باشد.
خود واژۀ نماز به معنی پرستش است:
नमसान adj. namasA[na] worshipping
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.