مطابقت نام افراسیاب (فرنگرسین) با تارگیتای اسکیتان

مطابقت نام افراسیاب (فرنگرسین) با تارگیتای اسکیتان
به نظر می رسد نام افراسیاب تورانی (فرنگرسین اوستا، بسیار هراسناک) که در شاهنامه و اوستا به مادیای اسکیتی کشته شده در کنار دریاچۀ ارومیه داده شده است، در اساس متعلق به تارگیتای، نخستین انسان-درندۀ باورهای اسکیتی (سکایی)، ده ده قورقود قفقازیها (پدر درندگان، وُلوس محتملاً نیمه اژدها شکل روس‌ها) بوده است:
तर्जयति {तर्ज्} verb caus. tarjayati {tarj} frighten
तर्जयति {तर्ज्} verb caus. tarjayati {tarj} threaten
तायते {ताय्} verb 1 tAyate {tAy} protecter, father
نام و نشان گیه مرتن اوستا (کیومرث، مرد سراینده) نیز نظیر ده ده قورقود/ وُلوس در رابطه با موسیقی است:
गायति {गै} verb 1 gAyati {gai} sing to
मृत pap. mRta(n) dead, killer, man
نام فرنگیس به عنوان دخت افراسیاب می تواند از نام فرنگرسین اوستایی (الهۀ نیمه زن، نیمه مار بسیار ترسناک اسکیتان) اخذ شده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.