دلیل احتمالی بر این که چرا مقبرۀ امام سوم شیعیان به شکل شش ضلعی ساخته شده است

دلیل احتمالی بر این که چرا مقبرۀ امام سوم شیعیان به شکل شش ضلعی ساخته شده است:
می تواند این بوده باشد که سازندگان مقبره از قبیلۀ بنی اسد، عنوان اَسَد-اَس (بنیاد شده توسط بنی اسد) را با اَسدَس (شش عدد شده) و مُسدَس (شش ضلعی) ربط داده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.